Y&D // R&D Man Gwyn Man Draw Mehefin 2018

Rydyn ni, Criw Brwd, mor ddiolchgar o fod wedi derbyn grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu’n addasiad iaith Gymraeg o Christmas Is Miles Away gan Chloë Moss. Roeddem yn lwcus o dderbyn cefnogaeth hefyd gan Theatr Soar a The Other Room Theatre. Roedd y ddau sefydliad yn gefnogol ohonom ni a’n syniadau, a mawr yw ein gwerthfawrogiad iddyn nhw.

Treuliwyd tri diwrnod o’r cyfnod Ymchwil a Datblygiad yn Theatr Soar, Merthyr Tudful a symudon ni i The Other Room, Caerdydd ar gyfer diwrnod olaf y cyfnod.

Gosodwyd y ddrama Christmas is Miles Away yn wreiddiol ym Manceinion yn ystod yr 1980au, ond wrth i Gwawr addasu’r darn, roedd ieithwedd ac ardal Merthyr i weld yn gweddu’r naratif yn berffaith. Prif nod ein cyfnod o Y&D oedd gweld os oedd yr addasiad wir yn portreadu ysbryd a ieithwedd Merthyr a gweld sut byddai modd creu naws yr ardal ar lwyfan.

Yn ben ar y cwbl oedd ein cyfarwyddwr, Sion Pritchard. Ein hactorion ymroddedig oedd Mabli Jên Eustace, Gruff Harries ac Aaron Williams-Davies. Yn ogystal a gweithio fel cynhyrchwyr y prosiect a’r cwmni, treuliodd Gwawr amser yn ail-weithio’r addasiad ac yn cynnig gweithdy acen Merthyr i’r actorion. Roedd Elin yn gweithredu fel cyfarwyddwraig cynorthwyol yn ogystal a chynhyrchydd ar y prosiect yma.

Roedd yr wythnos yn gyfle i chwarae a threialu syniadau newydd. Daeth y coreograffydd a’r perfformiwr talentog Eddie Ladd i Ferthyr i gynnal sesiwn theatr gorfforol gyda’r cast a chadwodd Sharon Morgan gwmni i Gwawr fel mentor addasu a chynnig syniadau a chymorth iddi. Yn ogystal a hyn bu Matt Jones, ein dylunydd sain yn chwarae ag effeithiau sain a chaneuon amrywiol drwy gydol ambell i sesiwn, oedd wedi ysbrydoli pawb yn fawr iawn, a bu syniadau’r cynllunydd Cadi Lane yn hynod o ddefnyddiol a diddorol wrth ystyried pa fath o set byddai’n gweithio mewn cynhyrchiad llawn o’r ddrama.

Roedd treulio tri diwrnod yng nghanol Merthyr Tudful yn gyfle prin a gwerthfawr i adael i'r ardal greu argraff arnom ni! Roedd staff Theatr a Chanolfan Soar yn hynod o garedig a chyfeillgar - braf oedd treulio amser gyda phobl sydd mor frwd dros eu cymuned a'u hiaith. Cafodd yr actorion gyfle i grwydro'r dre a dod i 'nabod yr amgylchedd, gan gymryd ambell i lun a fideo. Fel y gwelwch chi, gallai fod dyfodol i'r rhain fel ffotograffwyr yn ogystal ag actorion!

Dim ond dau leoliad sydd yn y ddrama - ystafell wely Christie ac ardal ‘wledig’ lle mae Christie a Luke yn mynd i wersylla. Dyma ddechreubwynt felly, i’r tim drafod cynlluniau posib sydd yn archwilio’r ddau leoliad: y tu mewn a’r tu allan, byd natur a’r byd domestig, adeiladau solet a’r byd gwyllt. Mae amryw o adeiladau prydferth ym Merthyr sydd wedi’u gadael yn wag gyda phlanhigion a chwyn yn tyfu drostynt, a dyma oedd Cadi wedi’i rhagweld fel set posib. Roedd gweld yr adeiladau anhygoel hyn wedi’u hepgor yn llwyr yn ein hatgoffa o driniaeth cymeriadau’r ddrama, sydd yn cael eu hanghofio a’u hanwybyddu gan eu cymuned.

Roedd ein diwrnodau ym Merthyr yn lot fawr o hwyl, cafon ni gyfle i archwilio sawl elfen gwahanol i’n cynhyrchiad a teimlad braf oedd gadael yn gwybod ein bod wedi creu deunydd newydd, cyffrous. Ar ein diwrnod olaf, yng Ngaherdydd, cawsom gyfle i rannu rhai o’n syniadau newydd o flaen cynulleidfa wahoddedig oedd yn cynnwys cyd-weithwyr a gwahoddedigion proffesiynol. Perfformiodd yr actorion ambell i olygfa gan ddefnyddio’r gwaith corfforol a grewyd ar y cyd gydag Eddie Ladd, i bontio rhwng golygfeydd. Cafwyd trac sain gwych yn gefnlen i’r perfformiad gan Matt Jones ac roedd Cadi Lane wedi llwyddo arddangos rhai o’i syniadau ar walydd y theatr er mwyn i’r gynulleidfa gael mwy o syniad o’r hyn oedd wedi cael ei drafod.

Roeddem yn hynod falch bod gymaint o bobl wedi dod i’r dangosiad a wedi dangos cefnogaeth i’r prosiect. Roedd yn waith caled, ond roedd yn hynod o fuddiol a rydym mor browd o’r gwaith a gynhyrchwyd gan bob unigolyn oedd yn rhan o’r broses. Mae’r cyfnod yma o Y&D wedi’n hysbrydoli fwyfwy i ddatblygu’n cynhyrchiad ymhellach.

Diolch o galon i Gyngor Celfyddydau Cymru, y Loteri Genedlaethol, Llywodraeth Cymru, Theatr Soar a The Other Room am alluogi’r prosiect.

____________________________________________________________________

We at Criw Brwd were over the moon to have received funding to develop our Welsh-language adaptation of Christmas Is Miles Away by Chloë Moss. We were fortunate to have the backing of Theatr Soar in Merthyr Tydfil and The Other Room Theatre, Cardiff, who were extremely supportive of us and our ideas.

Three days of the Research and Development period took place at Theatr Soar and we spent our last day at The Other Room.

The original script is set in Manchester during the late 1980's but as Gwawr was translating the piece, Merthyr and its dialect felt like a perfect fit. Our aim for the Research and Development period was to see if the adaptation truly captured the Merthyr dialect and spirit, and to see how it might be possible to portray the area on stage.

Our brilliant team of actors consisted of Mabli Jên Eustace, Gruff Harries and Aaron Williams-Davies with Sion Pritchard at the helm as director. In addition to our roles as producers, Gwawr was re-writing the adaptation as well as being a Valleys vocal coach, whilst Elin joined the sessions as

assistant director. This was a week for us to play and try out new and different ideas; the talented movement director and performer Eddie Ladd came to Merthyr for a physical theatre session, Sharon Morgan came as an adaptation mentor and shared her ideas with Gwawr, the sound designer

Matt Jones spent time playing with different effects and songs throughout some of the rehearsals which really added to the performances and the designer Cadi Lane was on board with lots of different and inspiring ideas for the set.

Being based in Merthyr for the first three days was a perfect opportunity

to soak up as much of the area as possible! The staff at Theatr Soar and in the café were incredibly helpful and friendly, it was lovely to spend time with people who are so passionate about their community and language. The actors found time to have a wander around Merthyr and take in their

surroundings - some of which they recorded on camera. Budding photographers as well as talented actors!

As the play has only two locations - Christie’s bedroom and the field where the boys go camping - the team started to think on possible designs that explored both settings. Interior and exterior. Nature and the domestic. Buildings and the wilderness. There are various beautiful buildings around

Merthyr that have been abandoned and are overgrown with weeds and plants - exactly what Cadi our designer had envisioned as a possible set. To see such fantastic buildings overlooked and uncared for seemed to echo how the young characters in the play felt, abandoned and ignored by society.

It was a brilliant few days in Merthyr, many different elements were explored and we left feeling like we had made some very exciting work. On our last day in Cardiff, we shared some of our ideas in front of some of our colleagues and professional guests. The actors performed a few scenes from the adaptation as well as some of the movement work. Matt had put together a great soundtrack and Cadi had put up various images around the space for us to share and discuss.

We were very pleased that so many people came to our showing and were supportive of our project. All the hard work paid off and we are extremely proud of the work everybody contributed. This period of R&D has made us even more passionate about this adaptation.

Many thanks to the Arts Council of Wales, the National Lottery, the Welsh Government, Theatr Soar and The Other Room for their backing.