Pryd Mae'r Haf? Cyd-gynhyrchiad Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru

Mae Theatr Genedlaethol Cymru a ninnau’n falch iawn o gyhoeddi’r cynhyrchiad newydd Pryd Mae’r Haf? mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Soar. Bydd y ddrama’n cael ei llwyfannu yn Theatr Soar ym Merthyr Tudful ar 6 a 7 Chwefror 2020 ac yn The Other Room yng Nghaerdydd rhwng 11 a 15 Chwefror 2020; bydd hefyd yn teithio ledled Cymru yn ystod Ebrill a Mai 2020.

Wedi’i gosod yng nghymoedd y de yn 1989, mae’r ddrama’n dilyn hanes Luke a Christie – y ddau yn eu harddegau ac yn ffrindiau gorau. Wrth iddyn nhw adael yr ysgol, mae eu bywydau’n dilyn trywyddau gwahanol – mae Luke yn ymuno â’r fyddin, ond aros gartre mae Christie, gan barhau ei berthynas â’i gariad, Julie. Ond mae’r bechgyn yn darganfod bod eu cyfeillgarwch yn dioddef oherwydd y llwybrau gwahanol maen nhw wedi’u dewis.

Trosiad i’r Gymraeg gan Gwawr Loader yw hwn, o’r ddrama Christmas Is Miles Away gan Chloë Moss. Mae’r ddrama wedi’i gosod yn yr 1980au hwyr ac yn rhoi llwyfan i’r teimladau hynny o rwystredigaeth, pryder a gobaith sydd mor berthnasol i bobl ifanc heddiw ag oeddynt yn y cyfnod hwnnw.

Sion Pritchard fydd yn cyfarwyddo’r cynhyrchiad. Mae Sion yn adnabyddus iawn fel actor llwyfan a theledu, ond dyma’r tro cyntaf iddo gyfarwyddo cynhyrchiad ar gyfer Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru.

Dywedodd Gwawr Loader ac Elin Phillips o Criw Brwd: “Mae’r cyfle i rannu drama fendigedig Chloë Moss yn ogystal â dathlu ysbryd unigryw Cymry’r cymoedd yn destun balchder mawr i ni. Diolch i Theatr Genedlaethol Cymru, mae modd i ni, fel cwmni newydd, rannu’n gwaith gyda chynulleidfa eang iawn, sy’n gam hynod o gyffrous. Gyda’r cynhyrchiad hwn, rydym yn creu cysylltiadau newydd sbon rhwng Theatr Soar, The Other Room, Criw Brwd a’r Theatr Genedlaethol ac yn gobeithio’n fawr y bydd y cydweithio yma’n ysbrydoli cwmnïau eraill i wneud yr un peth. Diolch i’r tri chwmni am eu cefnogaeth.”

Dyma’r tro cyntaf i Theatr Genedlaethol Cymru a ninnau ddod at ein gilydd mewn cyd-gynhyrchiad. Dywedodd Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig y Theatr Genedlaethol: “Mae creu gwaith sydd ag apêl arbennig at gynulleidfaoedd ifanc, ac sy’n arbennig o berthnasol i fywydau pobl ifanc yng Nghymru heddiw, yn elfen bwysig o waith y Theatr Genedlaethol. Felly hefyd ein hawydd i gefnogi datblygiad artistiaid a chwmnïau newydd. Mae’n destun balchder bod criw o bobl ifanc ac artistiaid ar eu prifiant, sydd â gweledigaeth glir, wedi mentro creu a chyflwyno gwaith theatr beiddgar gyda’r ddrama ddigyfaddawd a thwymgalon hon. Mae ein cynllun Theatr Gen Creu yn ein galluogi i gynnig y lefel briodol o gefnogaeth ac anogaeth i’r criw yma o gynhyrchwyr ac artistiaid newydd, uchelgeisiol ac ymroddedig. Rwy’n edrych ymlaen nid yn unig at y cydweithio pellach, ond hefyd at rannu’r ddrama eithriadol hon sydd – er ei bod wedi’i gwreiddio mewn cymuned ddiwydiannol, lle mae tlodi economaidd yn ddylanwad pellgyrhaeddol – yn berthnasol i bobl ifanc ym mhob man ac ym mhob oes.”

Y llynedd, cafwyd cyfnod o Ymchwil a Datblygiad ar gyfer y cynhyrchiad hwn wedi ei ariannu drwy garedigrwydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Theatr Soar a The Other Room.

Er mwyn castio’r cynhyrchiad hwn, cynhelir clyweliadau ar 26 Medi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, ac ar 27 Medi yn Theatr Soar, Merthyr Tudful.

Bydd tocynnau ar werth yn fuan ar gyfer y perfformiadau ym mis Chwefror, a bydd rhagor o wybodaeth i ddilyn am y daith genedlaethol.

//

Criw Brwd and Theatr Genedlaethol Cymru are delighted to announce their new co-production, Pryd Mae’r Haf?, in association with The Other Room and Theatr Soar. The play will be staged in Theatr Soar, Merthyr Tydfil, on 6 and 7 February 2020 and in The Other Room in Cardiff between 11 and 15 February 2020, as part of their Spring Fringe programme; it will also be touring around Wales during April and May 2020.

Set in the south Wales valleys in 1989, the play follows the story of Luke and Christie, two teenage boys who are best friends. As they leave school, their lives take different paths – Luke joins the army, but Christie stays at home and continues his relationship with his girlfriend, Julie. But the boys find that their friendship suffers as a result of the different paths they have chosen to follow.

This is a Welsh translation by Gwawr Loader of the play Christmas Is Miles Away by Chloë Moss. It is set in the late 1980s, and provides a platform for those feelings of frustration, anxiety and hope that are as relevant to young people today as they were then.

Sion Pritchard will be directing the production. Sion is very well known as an actor on stage and television, but this will be the first time for him to direct a production for Criw Brwd and Theatr Genedlaethol Cymru.

Gwawr Loader and Elin Phillips from Criw Brwd said: “The opportunity to share Chloë Moss’s excellent play, as well as to celebrate the unique spirit of the valleys people, makes us very proud. Thanks to Theatr Genedlaethol Cymru, we as a new company can share our work with a very wide audience, which is a very exciting step for us. With this production, we are creating new contacts between Theatr Soar, The Other Room, Criw Brwd and Theatr Genedlaethol and we hope that this cooperation will inspire other companies to do the same. Many thanks to the three companies for their support.”

This is the first time for Theatr Genedlaethol Cymru to collaborate on a joint production with Criw Brwd. Arwel Gruffydd, the Artistic Director, said: “Creating work that appeals especially to young audiences, and that is particularly relevant to the lives of young people in Wales today, is an important element of the work of Theatr Genedlaethol Cymru – as too is our wish to support the development of new artists and companies. It is a source of pride for us that a group of young people and emerging artists, who have a clear vision, have ventured to create and produce bold work for the theatre with this uncompromising and warmhearted play. Our ‘Theatr Gen Creu’ scheme enables us to offer the appropriate level of support and encouragement to this group of new producers and artists who are both ambitious and committed. I’m looking forward not only to more collaboration between us, but also to sharing this exceptional play which – although rooted in an industrial community, where economic poverty has a far-reaching effect – is relevant to young people everywhere and in every generation.”

A period of Research and Development was held last year in respect of this production, funded through the generosity of the Arts Council of Wales, The National Lottery, Theatr Soar and The Other Room.

In order to cast this production, auditions will be held on 26 September in the Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff, and on 27 September in Theatr Soar, Merthyr Tydfil.

Tickes for the performances in February will be on sale in the near future, and further information about the national tour will follow.