CYHOEDDI CAST PRYD MAE'R HAF? CAST ANNOUNCEMENT


Cyhoeddi taith a chast Pryd Mae’r Haf?

Mae Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru yn falch iawn o gyhoeddi manylion Pryd Mae’r Haf?, sef cynhyrchiad newydd gan y ddau gwmni ar gyfer 2020. Bydd y ddrama’n cael ei llwyfannu yn Theatr Soar, Merthyr Tudful, a The Other Room, Caerdydd, ym mis Chwefror 2020, cyn mynd ar daith drwy Gymru rhwng 20 Ebrill ac 8 Mai 2020.

Mae’r ddau gwmni’n falch o ddatgelu mai Aron Cynan, Ella Peel a Cellan Wyn fydd yr actorion. Mae Aron Cynan newydd raddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd; bu’n actio mewn nifer o gynyrchiadau tra yn y coleg, gyda Chwmni Richard Burton, ac fe’i welwyd yn ddiweddar yn 35 Awr ar S4C. Mae Ella Peel yn wyneb cyfarwydd i wylwyr Pobol y Cwm, lle roedd yn chwarae rhan Hannah Francis. Mae hi hefyd wedi actio mewn rhaglenni a chyfresi megis Parch, 35 Diwrnod, Y Streic a Fi ac Y Gwyll / Hinterland (S4C). Ar ôl ei lwyddiant yn Bachu, sef cynhyrchiad Melangell Dolma, Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd, a ganmolwyd yn fawr yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019, Cellan Wyn yw’r trydydd aelod o gast Pryd Mae’r Haf? Sion Pritchard fydd yn cyfarwyddo’r ddrama, gydag Elin Phillips (cynllun Awenau, Theatr Genedlaethol Cymru) yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol.

Cyflwynir Pryd Mae’r Haf?, sef trosiad i’r Gymraeg gan Gwawr Loader o’r ddrama Christmas is Miles Away gan Chloë Moss, gan Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â Theatr Soar a The Other Room. Caiff ei llwyfannu ym Merthyr Tudful a Chaerdydd ym mis Chwefror, cyn teithio i’r canolfannau canlynol ym mis Ebrill a Mai 2020: Ffwrnes, Llanelli (20 a 21 Ebrill); Canolfan Garth Olwg, Pentre’r Eglwys (23 a 24 Ebrill); Pontio, Bangor (25 Ebrill); Theatr Twm o’r Nant, Dinbych (28 Ebrill); Glanyrafon, Casnewydd (30 Ebrill); Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin (1 a 2 Mai); Theatr Mwldan, Aberteifi (5 Mai); Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth (6 a 7 Mai); Galeri, Caernarfon (8 Mai). Mae tocynnau ar gyfer y daith bellach ar werth mewn sawl canolfan.

Ym mhob perfformiad, bydd Sibrwd – sef ap mynediad iaith Theatr Genedlaethol Cymru – ar gael i dywys y gynulleidfa drwy’r ddrama, pa mor rhugl bynnag y maent yn y Gymraeg. Trwy gyfrwng llais yn y glust, mae’r ap yn cyfleu yn Saesneg yr hyn sy’n cael ei ddweud ar y llwyfan, ac mae ar gael i aelodau’r gynulleidfa i’w ddefnyddio ar eu ffonau personol neu drwy fenthyg teclyn gan y cwmni cyn i’r sioe ddechrau. Bydd hefyd perfformiad wedi’i ddehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar 12 Chwefror 2020 yn The Other Room, Caerdydd.

Dywedodd Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru: “Mae cefnogi artistiaid theatr ar eu prifiant, a chwmnïau theatr newydd, yn greiddiol i weledigaeth Theatr Genedlaethol Cymru. Rydym yn falch iawn o gyd-weithio gyda’r cwmni ifanc hwn, sydd â gweledigaeth glir, feiddgar a chynhwysol. Dyma ddrama dwymgalon, wedi’i gosod yng Nghymoedd y De ddiwedd y 1980au, sy’n rhoi profiadau heriol pobl ifanc ym mhob oes ar ganol y llwyfan. Mae trosiad cywrain a hyderus Gwawr Loader nid yn unig yn cadarnhau pa mor berthnasol yw’r ddrama eithriadol hon i gymunedau ledled gwledydd Prydain, ond hefyd yn arwyddo talent newydd ym myd y theatr Gymraeg. Rydym hefyd yn falch iawn o gefnogi Sion Pritchard fel cyfarwyddwr y gwaith, ac Elin Phillips fel ei gynorthwyydd, wrth iddynt hwythau hefyd ddatblygu eu crefft.”

Dywedodd Gwawr Loader ac Elin Phillips o Criw Brwd:

“Ry’n ni wrth ein bodd ein bod yn cael cyd-weithio â thri actor mor dalentog ar gyfer Pryd Mae’r Haf? Roedd cwrdd ag Aron, Ella a Cellan yn ystod y cyfnod clyweld yn bleser pur ac rydym yn aros yn eiddgar i’w gweld yn yr ystafell ymarfer, dan gyfarwyddyd crefftus Sion Pritchard. Mae cyd-weithio â’n cwmni theatr cenedlaethol Cymraeg yn hwb anferthol i ni ac rydym yn gwerthfawrogi’n fawr hefyd gefnogaeth Theatr Soar a The Other Room. Doedden ni erioed wedi dychmygu y byddai’r ddrama’n cael llwyfan ar hyd a lled y wlad ac rydym hefyd yn edrych ymlaen at weld sut fydd cynulleidfaoedd ar draws Cymru yn ymateb i’r stori hynod hon.”

Cewch ragor o fanylion ynghylch y cynhyrchiad ar wefan Theatr Genedlaethol Cymru, theatr.cymru.

PERFFORMIADAU AGORIADOL

Theatr Soar, Merthyr Tudful

6 a 7 Chwefror 2020

theatrsoar.co.uk | 01685722176

The Other Room, Caerdydd

11 – 15 Chwefror 2020

otherroomtheatre.com

Y DAITH

Ffwrnes, Llanelli

20–21 Ebrill 2020

theatrausirgar.co.uk

0345 2263510

Canolfan Garth Olwg, Pentre’r Eglwys

23–24 Ebrill 2020

gartholwg.org

01443 570 075

Theatr Twm o’r Nant, Dinbych

28 Ebrill 2020

theatr-twm-or-nant.org.uk

01745 814323 / 01745 812349

Glanyrafon, Casnewydd

30 Ebrill 2020

tickets.newportlive.co.uk/riverfront

01633 656 757

Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin

1–2 Mai 2020

yregin.cymru

01267 611 600

Theatr Mwldan, Aberteifi

5 Mai 2020

mwldan.co.uk

01239 621 200

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

6–7 Mai 2020

aberystwythartscentre.co.uk

01970 62 32 32

Galeri, Caernarfon

8 Mai 2020

galericaernarfon.com

01286 685 222

Am ymholiadau’r wasg, cysylltwch â: Carys Tudor, Swyddog Marchnata Theatr Genedlaethol Cymru carys.tudor@theatr.com | +44 (0)1267 245 620 | +44 (0)7908 439417

Theatr Genedlaethol Cymru yw’r cwmni theatr cenedlaethol iaith Gymraeg. Rydym yn creu profiadau theatr beiddgar, uchelgeisiol, cynhwysol a chofiadwy wrth galon ein cymunedau, mewn canolfannau theatr traddodiadol a lleoliadau annisgwyl ledled Cymru a thu hwnt.

Mae prif swyddfa Theatr Genedlaethol Cymru yng Nghaerfyrddin. Mae’r cwmni wedi ei gofrestru fel elusen, rhif elusen 1106032 / Cwmni cofrestredig: 4784488

Announcing the tour and cast for ‘Pryd Mae’r Haf?’

Criw Brwd and Theatr Genedlaethol Cymru are delighted to announce the details of Pryd Mae’r Haf?, a new production by both companies for 2020. The play will be staged at Theatr Soar, Merthyr Tydfil, and The Other Room, Cardiff, in February 2020, before touring throughout Wales between 20 April and 8 May 2020.

Both companies are pleased to reveal that the actors will be Aron Cynan, Ella Peel and Cellan Wyn. Aron Cynan has recently graduated from the Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff; during his time at the college, he acted in a number of productions with the Richard Burton Company and recently appeared in 35 Awr on S4C. Ella Peel is a familiar face to viewers of Pobol y Cwm, in which she played the part of Hannah Francis. She has also acted in programmes and series such as Parch, 35 Diwrnod, Y Streic a Fi and Y Gwyll / Hinterland (S4C). Following his success in Bachu – a production by Melangell Dolma, Theatr Genedlaethol Cymru and Theatr Clwyd, which was highly praised at the Conwy County National Eisteddfod 2019 – Cellan Wyn is the third member of the Pryd Mae’r Haf? cast. Sion Pritchard will be directing the play, with Elin Phillips (Awenau programme, Theatr Genedlaethol Cymru) as Assistant Director.

Pryd Mae’r Haf?, Gwawr Loader’s Welsh translation of the play Christmas is Miles Away by Chloë Moss, will be presented by Criw Brwd and Theatr Genedlaethol Cymru in partnership with Theatr Soar and The Other Room. It will be staged at Merthyr Tydfil and Cardiff in February, before touring to the following venues in April and May 2020: Ffwrnes, Llanelli (20 & 21 April); Canolfan Garth Olwg, Church Village (23 & 24 April); Pontio, Bangor (25 April); Theatr Twm o’r Nant, Denbigh (28 April); Riverfront, Newport (30 April); Canolfan S4C Yr Egin, Carmarthen (1 & 2 May); Theatr Mwldan, Cardigan (5 May); Aberystwyth Arts Centre (6 & 7 May); Galeri, Caernarfon (8 May). Tickets for the tour are now available at several venues.

In each performance, Sibrwd – Theatr Genedlaethol Cymru’s language access app – will be available to guide members of the audience through the play, whether or not they are fluent in the Welsh language. By means of a voice in the ear, the app conveys in English the words that are spoken on the stage, and it is available for members of the audience to use on their personal phones or by borrowing a device from the company before the start of the show. There will also be a BSL interpreted performance on 12 February 2020 in The Other Room, Cardiff.

Arwel Gruffydd, Artistic Director of Theatr Genedlaethol Cymru, said: “Supporting emerging theatre artists and new theatre companies is at the heart of Theatr Genedlaethol Cymru’s mission. We are delighted to be collaborating with this young company that has a clear, bold and inclusive vision. This is a heartfelt play, set in the South Wales Valleys at the end of the 1980s, that puts centre stage the challenging experiences facing young people in every age. Gwawr Loader’s skillful and confident translation not only confirms how relevant this exceptional play is to communities throughout the British Isles, but in addition it denotes a significant new talent in Welsh theatre. We are also very pleased to support Sion Pritchard as the director of the work, and Elin Phillips as his assistant, as they too develop their craft.”

Gwawr Loader and Elin Phillips of Criw Brwd said:

“We’re delighted to work with three very talented actors for Pryd Mae’r Haf? It was a pleasure to meet Aron, Ella and Cellan during the audition process and we’re looking forward to seeing them in the rehearsal room, under the direction of Sion Pritchard. Working with our national Welsh-language theatre company is a massive boost to us and we’re also very grateful for the support from Theatr Soar and The Other Room. We never imagined this play would be staged up and down the country and we’re really looking forward to seeing how audiences across Wales will respond to this remarkable story.”

You can find more details about the production on Theatr Genedlaethol Cymru’s website: theatr.cymru.

OPENING PERFORMANCES

Theatr Soar, Merthyr Tydfil

6 & 7 February 2020

theatrsoar.co.uk | 01685722176

The Other Room, Cardiff

11 – 15 February 2020

otherroomtheatre.com

THE TOUR

Ffwrnes, Llanelli

20 & 21 April 2020

theatrausirgar.co.uk | 0345 2263510

Canolfan Garth Olwg, Church Village

23 & 24 April 2020

gartholwg.org | 01443 570 075

Pontio, Bangor 25 Ebrill 2020 pontio.co.uk | 01248 382828

Theatr Twm o’r Nant, Denbigh

28 April 2020

theatr-twm-or-nant.org.uk | 01745 814323 / 01745 812349

The Riverfront, Newport

30 April 2020

tickets.newportlive.co.uk/riverfront | 01633 656 757

Canolfan S4C Yr Egin, Carmarthen

1 & 2 May 2020

yregin.cymru | 01267 611 600

Theatr Mwldan, Cardigan

5 May 2020

mwldan.co.uk | 01239 621 200

Aberystwyth Arts Centre

6 & 7 May 2020

aberystwythartscentre.co.uk | 01970 62 32 32

Galeri, Caernarfon

8 May 2020

galericaernarfon.com | 01286 685 222

For press enquiries, please contact: Carys Tudor, Marketing Officer, Theatr Genedlaethol Cymru carys.tudor@theatr.com | +44 (0)1267 245 620 | +44 (0)7908 439417

Theatr Genedlaethol Cymru is the Welsh-language national theatre of Wales. We create bold, ambitious, inclusive and memorable theatre experiences in the heart of our communities at traditional theatre venues and unexpected locations across Wales and beyond.

Theatr Genedlaethol Cymru’s main office is in Carmarthen. The company is a registered charity, number 1106032 / registered company: 4784488.