SGYRSIAU DYSGWYR CYMRAEG - Pryd Mae'r Haf?

*FERSIWN SAESNEG AR GAEL ISOD*

Newyddion da! Byddwn ni'n cynnig sgyrsiau cyn-sioe i ddysgwyr Cymraeg ar gyfer ein cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Genedlaethol Cymru, Pryd Mae'r Haf?

Bydd y sgyrsiau ar gael cyn sawl un o'r perfformiadau. Dyma'r manylion:

Theatr Soar, Merthyr Tudful (Y Neuadd) - 6/2/20 - 6:30yh

Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg (Ystafell 16) - 23/4/20 - 6:30yh

Pontio, Bangor (Pl2 - 25/4/20 - 6:30yh

Riverfront, Casnewydd (Ystafell Gynhadledd) - 30/4/20 - 6yh

Theatr Mwldan, Aberteifi - 5/5/20 - 6:30yh

Sibrwd

Ym mhob perfformiad, bydd Sibrwd – ap mynediad iaith Theatr Genedlaethol Cymru – ar gael i dywys y gynulleidfa drwy’r stori, pa mor rhugl bynnag ydynt yn y Gymraeg. Trwy gyfrwng llais yn y glust, mae’r ap yn cyfleu yn Saesneg yr hyn sy’n cael ei ddweud ar y llwyfan ac mae ar gael i aelodau’r gynulleidfa ei ddefnyddio ar eu ffonau personol neu drwy fenthyg teclyn gan y cwmni cyn i’r sioe ddechrau.

GWYBODAETH AT DDEFNYDD SGYRSIAU DYSGWYR PRYD MAE’R HAF?

Geiriau neu ddywediadau heriol i ddysgwyr:

 1. byddar = deaf

 2. llwyddiant ysgubol = roaring/sweeping success

 3. betingalwfe = whatchyoucallit

 4. dylanwad = influence

 5. y fyddin = the army

 6. ambyti = about

 7. barddoniaeth = poetry

 8. celwydd = lies

 9. dychmygu = imagine

 10. addo = promise

 11. saethu = shoot

Monolog

Darn o fonolog Christie o Olygfa 8. Mae Christie'n ceisio recordio tâp gyda neges i'w ffrind Luke sydd wedi ymuno â'r fyddin. Dy'n nhw ddim wedi bod mewn cysylltiad ers tipyn ac mae tensiwn rhyngddyn nhw. Mae Christie'n ceisio adeiladu pontydd gyda'r recordiad yma.

CHRISTIE: 'Aia byt. Sut mae pethau? Sori mae wedi bod mor hir... Dechreuais i llythyr ond o'n i'n meddwl... ti'n gallu clywed fi nawr, inni’? Clywed llais fi, like. (Saib byr.) Fi wedi 'neud tape o ganeuon i ti ond 'nai anfon hwnna separately, gobeithio ti'n 'offi fe... credu byddi di, 'nes i rhoi peth stuff 'specially i ti. (Saib.) Coleg yn gwd. Rili gwd, actually. Ni ar gwyliau ers cwpwl o weeks. Cael ffycin' ages am yr haf yn coleg, like... deg wythnos neu rywbeth nyts fel 'na. Ffycin' class. (Saib byr.) Yn Celf, ar gyfer assessment olaf fi ges i distinction sydd like, y gorau ti gallu cael, so mae hwnna'n...ti'n gwybod, cŵl like. (Saib.) Julie 'di mynd ar ’olidays 'da mam hi, fi'n misso hi loads actually a mae dim ond wedi mynd ers like dau ddiwrnod... 'Neud pen fi mewn yn barod.

Geiriau / dywediadau / acen lleol i'r ardal y gosodir y ddrama ynddi:

nyto = to headbutt

rank = afiach = disgusting

byt = ffrind/pal

myn = mun

eggo tŷ hi = threw eggs at her front door

tidy = rhywbeth sydd yn dda / expressing approval

sorted = da iawn

becso = poeni = worry

so hwn yn = this isn't / so fe yn = he isn't

'neud pen fi mewn = do my head in = getting on my nerves

fi'n gerro fe = I get it = I understand

//

Good news! We'll be hosting pre-show talks for Welsh-language learners for our co-production with Theatr Genedlaethol Cymru, Pryd Mae'r Haf?

These talks will be available before several of the performances. Here are the details:

Theatr Soar, Merthyr Tydfil (Y Neuadd) - 6/2/20 - 6:30pm

Gartholwg Lifelong Learning Centre (Room 16) - 23/4/20 - 6:30pm

Pontio, Bangor (Pl2) - 25/4/20 - 6:30pm

The Riverfront, Newport (Conference Room) - 30/4/20 - 6pm

Mwldan Theatre, Cardigan - 5/5/20 - 6:30pm

Sibrwd

In each performance, Sibrwd – Theatr Genedlaethol Cymru's language access app – will be available to guide the audience through the story, whatever their level of fluency in Welsh. By means of a voice in the ear, the app conveys in English what is being said on the stage, and is available for the audience to use either on their mobile phones or by borrowing a device from the company before the start of the show.

USEFUL INFORMATION FOR PRE-SHOW TALKS FOR WELSH LEARNERS FOR PRYD MAE’R HAF?

Challenging words or sayings:

 1. byddar = deaf

 2. llwyddiant ysgubol = roaring/sweeping success

 3. betingalwfe = whatchyoucallit

 4. dylanwad = influence

 5. y fyddin = the army

 6. ambyti = about

 7. barddoniaeth = poetry

 8. celwydd = lies

 9. dychmygu = imagine

 10. addo = promise

 11. saethu = shoot

Monologue

Part of Christie's monologue from Scene 8. Christie attempts to record a tape with a message for his friend Luke who's joined the army. They haven't been in touch for a while and there is tension between them. Christie's trying to build bridges with this recording.

CHRISTIE: 'Aia byt. Sut mae pethau? Sori mae wedi bod mor hir... Dechreuais i llythyr ond o'n i'n meddwl... ti'n gallu clywed fi nawr, inni’? Clywed llais fi, like. (Short pause.) Fi wedi 'neud tape o ganeuon i ti ond 'nai anfon hwnna separately, gobeithio ti'n 'offi fe... credu byddi di, 'nes i rhoi peth stuff 'specially i ti. (Pause.) Coleg yn gwd. Rili gwd, actually. Ni ar gwyliau ers cwpwl o weeks. Cael ffycin' ages am yr haf yn coleg, like... deg wythnos neu rywbeth nyts fel 'na. Ffycin' class. (Short pause.) Yn Celf, ar gyfer assessment olaf fi ges i distinction sydd like, y gorau ti gallu cael, so mae hwnna'n...ti'n gwybod, cŵl like. (Pause.) Julie 'di mynd ar ’olidays 'da mam hi, fi'n misso hi loads actually a mae dim ond wedi mynd ers like dau ddiwrnod... 'Neud pen fi mewn yn barod.

Local words / sayings / accent to the area the play is set in:

nyto = to headbutt

rank = afiach = disgusting

byt = ffrind/pal

myn = mun

eggo tŷ hi = threw eggs at her front door

tidy = rhywbeth sydd yn dda / expressing approval

sorted = da iawn

becso = poeni = worry

so hwn yn = this isn't / so fe yn = he isn't

'neud pen fi mewn = do my head in = getting on my nerves

fi'n gerro fe = I get it = I understand