Wedi elwch, tawelwch // Reflections after thwarted plans

* See English below

Shw’mae bawb,

Fel llawer iawn o adeiladau celfyddydol a chwmnïau eraill, ry’n ni, Criw Brwd, hefyd wedi cyhoeddi newyddion siomedig. Yn sgîl y sefyllfa bresennol o gylch COVID-19, ochr yn ochr â’n cyd-gynhyrchwyr a’n partneriaid yn Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr Soar a The Other Room, mae’n ddrwg calon gennym gyhoeddi ein bod wedi penderfynu canslo taith genedlaethol Pryd Mae’r Haf? fis Ebrill a Mai eleni.

Roedd y daith hon i fod yn fodd i ni gyflwyno’n hunain a’n gwaith ni fel cwmni i’r genedl am y tro cyntaf erioed. Bu’n waith misoedd i’w pharatoi ac fel cynhyrchwyr newydd, doedd dim clem gyda ni sut i fynd ati pan oedden ni’n dechrau ar y gwaith! Bu sawl diwrnod pan oedd y dasg yn teimlo’n amhosib. Ein harwres, a oedd yn arwain y gwaith cynhyrchu, oedd Nia Wyn Skyrme. Roedd hi’n hynod o amyneddgar, yn garedig ac yn gefnogol iawn. Dy’n ni ddim yn gor-ddweud trwy ei disgrifio hi’n ‘legend’. Y peth mawr y gallwn ni ddiolch iddi hi a’i chyd-weithwyr yn y Theatr Gen amdano yw eu bod wedi’n harfogi gyda llwyth o sgiliau a gwybodaeth newydd y gallwn ni eu defnyddio yn y dyfodol.

I ddwy fenyw yn mentro i dir newydd fel ni, mae’r broses o greu, cynllunio a gwireddu’r cynhyrchiad hwn, wedi gorfodi i’r ddwy ohonom ailasesu’n hunain; yn bennaf yn y ffordd rydym yn trin ac yn cyfathrebu ag eraill. Mae hi wastad wedi bod yn bwysig i’r ddwy ohonom i fod yn boleit ac yn garedig i bawb. Ry’n ni’n meddwl ei bod hi’n bwysig cofio dweud plîs a diolch ac ry’n ni’n ofalus nad y’n ni’n ymddangos neu swnio’n ‘bossy’ neu’n ‘cocky’. Fisoedd yn ôl byddai ein e-byst i gyd yn dechrau gyda ‘Mae’n ddrwg gennym ni ein bod yn tarfu arnoch…’ – yn ymddiheuro cyn dweud dim byd arall! Mae cynllunio sioe a thaith yn eich gorfodi i beidio â gwastraffu geiriau ac i ymladd dros hawliau’ch cyd-weithwyr a’ch gweithwyr. Mae pobl yn brysur ac felly rhaid bod yn eglur a chynnil. Does dim angen gor-feddwl y dewis o eiriau mewn e-bost neu boeni am fod yn niwsans. Swnio’n syml nagyw e?! Ond roedd rhaid i ni ddad-wneud arferion roedden ni wedi’u dysgu ers blynyddoedd lawer. Roedd gwylio arweinwyr medrus a hyderus fel Rhian Davies yn y Theatr Genedlaethol yn ysbrydoliaeth mawr. Dysgon ni i beidio bod ag ofn i ddal ein tir a chyfathrebu ein barn mewn modd ystyriol ond hyderus. Mae hyn yn sicr yn rhywbeth y byddwn yn ei ddefnyddio wrth fwrw ymlaen gyda phrosiectau nesaf Criw Brwd.

Rydym, wrth gwrs, yn siomedig iawn i beidio â gallu rhannu perfformiadau arbennig ein cast - Aron Cynan, Ella Peel a Cellan Wyn. Mewn gwirionedd, ry’n ni’n lwcus iawn – cawsom y cyfle i ddangos y ddrama yn Theatr Soar ac yn The Other Room ym mis Chwefror, cyn cychwyn ar y daith arfaethedig. Roedd ein cynulleidfa yn garedig a brwdfrydig am y sioe ac yn enwedig am ein cast ifanc. Roedden nhw’n rhagorol. Rydyn ni hefyd eisiau diolch i’n cyfarwyddwr Sion Pritchard am ei waith campus. Mae’n anodd credu mai dim ond ei ail brosiect fel cyfarwyddwr proffesiynol oedd hwn. Mae e’n dalent aruthrol ac ry’n ni’n edrych ymlaen at weld mwy o’i waith cyfarwyddo yn y dyfodol, er ei fod e weithiau yn siarad lot gormod am The Wire…

Mae’r cyfnod hwn yn gyfnod llawn pryder i bawb yn y diwydiant creadigol. Mae’n hawdd teimlo’n ddigalon a phoeni bod y sector ar ei liniau. Mae sawl cwmni yng Nghymru wedi gorfod canslo neu ohirio sioeau newydd - Theatr Genedlaethol Cymru: ‘Tylwyth’, National Theatre Wales: ‘Hail, Cremation!’, Theatr Clwyd: ‘For the Grace of You, Go I’, Tymor Spring Fringe yn The Other Room, Theatre RunAmok: ‘Microwave’, Theatr Bara Caws: ‘Draenen Ddu’ a mwy. Mae holl theatrau’r brif-ddinas wedi cau eu drysau: Canolfan y Mileniwm, Chapter, y New Theatre a Theatr y Sherman. Serch hyn, mae hi wedi bod yn galonogol iawn i weld y gymuned theatrig yn estyn llaw ac yn cefnogi’i gilydd drwy’r cyfan. Mae aelodau’r gymuned honno’n bobl arbennig iawn – yn ofalgar, yn gynnes, yn garedig ac yn llawn hwyl a chwerthin. Mae’n rhan o’n bywydau dyddiol i deimlo’n isel ac yn obeithiol bob yn ail wrth i ni ymladd i allu ariannu’n celfyddyd. Rydym yn eofn ac rydym yn obeithiol.

Felly hoffem gynnig ein cariad a’n cefnogaeth i’r rheiny sydd wedi’n cefnogi ni – ein cynulleidfoedd, ein artistiaid, ein partneriaid, ein cyd-weithwyr. Codwn law i’n ffrindiau sy’n gweithio yn ein maes ac yn talu teyrnged i’n theatrau sy’n gweithio’n galed i ffeindio ffyrdd amgen i gefnogi’n cymunedau.

Ymlaen.

Cariad mawr,

Gwawr ac Elin

//

Hello everyone,

Amidst all the cancelled/postponed productions and buildings closed, we at Criw Brwd have also recently announced some disappointing news of our own. Due to the ongoing situation with regards to COVID-19 (Coronavirus) along with our co-producers Theatr Genedlaethol Cymru and partners at The Other Room and Theatr Soar, we were very sorry to announce the cancellation of our national tour of ‘Pryd Mae’r Haf?’ this April and May.

This tour was to be our first and a way of introducing ourselves to the nation as a new theatre company. It took months to organise and as new producers, we didn’t really have a clue! There was many a moment of complete bewilderment. Our guiding light was the brilliant Nia Wyn Skyrme who was extremely patient, kind and supportive. In short, a legend. One thing we will take away from all of this is all the new skills and information Nia and her colleagues at Theatr Gen taught us.

As two women venturing into foreign territory, the process made us reassess ourselves; primarily our behaviour towards others. It has always been important for us to be polite and kind to everyone. Always mindful to say please and thank you and careful not to sound too bossy or cocky. We would start every email with “Sorry to bother you…” - apologising before we had even said anything! Planning a production and a tour forces you to be economic with your words and also to fight for the rights of your co-workers and employees. People are busy and they get to the point. There is no need to over-analyse your words in an email or be afraid that you are becoming a nuisance. Sounds simple enough but this was re-programming years of learned behaviour for us. Watching confident leaders like Rhian Davies at Theatr Genedlaethol was a bit of a penny drop moment for us. Not being afraid to stand our ground or communicate our opinions in a considerate but confident way. Something we intend to carry forward into our future projects as Criw Brwd.

We are, of course, very disappointed not to share the excellent performances of our cast - Aron Cynan, Ella Peel and Cellan Wyn. In many respects, we are very lucky as our play had a short run at Theatr Soar and The Other Room prior to the planned tour. Audiences were very kind and enthusiastic about the show and particularly about our young cast. They were bloody electric. And of course, we want to thank our director Sion Pritchard for his work. It is hard to believe that this was only his second project as a director. We think he is ridiculously talented and would love to see more of him in this role. Even if sometimes he does talk too much about The Wire...

Right now, this is a terrifying time for us all in the creative industry. It is easy to feel down and fear that our sector is, quite frankly, on its knees. Many companies in Wales have had to cancel or postpone new shows: Theatr Genedlaethol Cymru with ‘Tylwyth’, National Theatre Wales with ‘Hail, Cremation!’, Theatr Clwyd with ‘For the Grace of You, Go I’, The Other Room’s Spring Fringe, Theatre RunAmok with ‘Microwave’, Theatr Bara Caws with ‘Draenen Ddu’ and many more. All of the city’s theatres are closed including our flagship venues: Wales Millennium Centre, Chapter, the New Theatre and the Sherman Theatre. However it has been extraordinarily touching to see our community reach out and offer support to one another. Theatre folk are some of the best people in the world - caring, warm, kind-hearted and up for a bloody laugh. Our normal existence is a constant up-down fight for funding and to make our art. We are resilient and we are hopeful.

And so we offer our love and support to all who have supported us, our audiences, our creatives, our partners, our colleagues. We salute our comrades in the arts and celebrate the theatres who are already actively finding others ways to support our communities.

Keep going. Keep growing.

Cariad mawr,

Gwawr and Elin

Lluniau gan // Images by:

Miryam Rose Photography

Jorge Lizalde