Polisi Cyfleoedd Cyfartal //Equal Opportunities Policy

Amcanion

Mae Criw Brwd yn credu’n gryf y dylai theatr fod yn gynhwysol ac yn agored i bawb (boed hynny wrth berfformio, gefn llwyfan neu fel aelod o gynulleidfa). Bydd y cwmni’n gweithredu i sicrhau y bydd pawb y byddwn ni’n ymwneud â nhw’n derbyn croeso ac yn cael eu trin yn deg. Ein nod yw y dylai unrhyw un sy’n dymuno gweithio gyda ni neu sy’n cymryd rhan mewn achlysur a drefnir gan Criw Brwd gael cyfle cyfartal i wneud hynny.

Rydym yn ymwybodol nad yw pŵer yn ein cymdeithas, yn anffodus, wedi’i ddosbarthu’n deg a bod grwpiau ac unigolion wedi dioddef camwahaniaethu yn y gorffennol ac yn dal i ddioddef ohono nawr a hynny ar sail hil, rhyw, oedran, anabledd, dosbarth cymdeithasol, cyfeiriadaeth rhyw a chrefydd.

Mynediad

Bydd pob perfformiad a digwyddiad a gynhelir gan Criw Brwd yn agored i’r gyfran ehangaf posib o gymdeithas. Creda Criw Brwd y dylid dathlu amryfal ddiwylliannau a charfanau cymdeithas yng Nghymru.

Saif dwyieithrwydd wrth graidd y cwmni. Os caiff digwyddiad neu berfformiad arbennig ei gynnal trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig, fe wnawn ein gorau i’w wneud mor agored i bawb â phosib drwy gynnig cyfieithiadau neu grynodebau yn y Saesneg. Wrth lwyfannu cynyrchiadau, byddwn yn chwilio am leoliadau sy’n cynnig mynediad hawdd ac yn sicrhau, lle bo hynny’n bosib, ein bod yn cynnig perfformiadau sydd wedi’u harwyddo a chyda disgrifiadau geiriol. Mae Criw Brwd yn dal at ei Bolisi Cyfleoedd Cyfartal wrth chwilio am ysgrifenwyr, actorion, cyfarwyddwyr, cydweithredwyr ac aelodau o’r tîm technegol.

Cyflogaeth

Bydd Criw Brwd bob amser yn ceisio gweithio gyda’r bobl fwyaf talentog posib sydd ar gael a byddwn yn trin pob ymgeisydd yn deg. Ni chaiff unrhyw ymgeisydd ei ddiystyru na’i wrthod mewn ffordd annheg neu oherwydd camwahaniaethu.

Byddwn yn hysbysebu cyfleoedd cyflogaeth gyda’r cwmni ar lein trwy gyfryngau cymdeithasol a thrwy nifer o sefydliadau celfyddydol.

Côd Ymddygiad

1. Caiff pobl eu trin ag urddas a pharch beth bynnag bo’u hil, cenedligrwydd, rhyw, cyfeiriadaeth rhyw, ailgyfeiriad rhyw, anabledd a/neu oedran.

2. Gwerthfawrogir a pherchir teimladau pobl bob amser. Ni ddefnyddir ieithwedd na hiwmor y bydd pobl yn eu gweld yn wrthun e.e. jôcs rhywiaethol neu hiliol neu derminoleg sy’n israddio rhywun ag anabledd.

3. Ni chaiff neb ei erlid, ei gam-drin na’i frawychu ar sail ei hil, cenedligrwydd, rhyw, cyfeiriadaeth rhyw, ailgyfeiriad rhyw, anabledd a/neu oedran. Caiff pob achos o aflonyddu eu trin mewn ffordd ddifrifol.

Gweithdrefnau Cwynion

Ystyrir cwynion ynghylch camwahaniaethu ac aflonyddu mewn ffordd ddifrifol dros ben gan y Pwyllgor Rheoli. Byddant yn cael eu hymchwilio’n drylwyr, a chynigir awyrgylch diogel i’r sawl sy’n gwneud cwyn i siarad am ei brofiad.

Os yw’r cwyn yn erbyn unigolyn arbennig, yna bydd y Pwyllgor hefyd yn gwrando ar ei safbwynt e/hi/nhw.

Bydd y Pwyllgor yn penderfynu ar gamau i’w cymryd yn unol â’r egwyddor o sicrhau bod unrhyw aelod sydd wedi profi camwahaniaethu neu aflonyddu yn gallu parhau i deimlo’n gynwysedig a diogel.

Monitro ac Adolygu’r Polisi

Bydd Criw Brwd yn monitro ac yn adolygu’r Polisi Cyfleoedd Cyfartal ar gyfer pob prosiect a chynhyrchiad. Caiff y polisi ei adolygu yn flynyddol yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Gwawr Loader

Elin Phillips 

Aims

Criw Brwd firmly believe that theatre should be open and inclusive to all (be it performing, backstage, or as an audience member). The Company will take action to ensure that everyone we engage with will be welcomed and treated fairly. We aim to ensure that anyone who wishes to work with us or participate in an event run by Criw Brwd should have an equal chance to do so.

We recognise that unfortunately power in our society is not held equally and that groups and individuals have been and continue to be discriminated against on many grounds including race, sex, age, disability, class, sexual orientation and religion.   

 

Admissions

All performances and events run by Criw Brwd are open to as wide a section of the community as possible. Criw Brwd believe the diverse cultures and factions of Welsh society are to celebrated.

Bilingualism is at the heart of the company. If a certain event or production is held only through the medium of Welsh, we will endeavour to make it as accessible as possible, with translations or synopsis available in the English language.

When staging productions, we look for venues which are accessible and aim to ensure, when possible, that we offer performances which are signed, captioned and audio described.

Criw Brwd adhere to our Equal Opportunities Policy when looking for writers, actors, directors, collaborators and technical team members.

Employment

Criw Brwd will always look to work with the best talent available to us and will treat all applicants justly.

No applicant will be dismissed or rejected on unjust or discriminatory grounds.

We will publicly advertise all our employment opportunities online via social media and several arts organisations.

Code of Conduct

1.     People will be treated with dignity and respect regardless of race, nationality, gender, sexual orientation, gender reassignment, disability and/or age.

2.     At all times people’s feelings will be valued and respected. Language or humour that people find offensive will not be used, e.g. sexist or racist jokes or terminology which is derogatory to someone with a disability.

3.     No one will be harassed, abused or intimidated on the ground of their race, nationality, gender, sexual orientation, gender reassignment, disability or age. Incidents of harassment will be taken seriously.

Complaints Procedure

The Management Committee will take complaints of discrimination and harassment very seriously.

They will investigate them thoroughly, and provide opportunities for the person making the complaint to speak in a safe environment about their experience.

If the complaint is against a particular individual, the committee will hear their point of view.

The Committee will decide the action to take based on the principle of ensuring the continued inclusion and safety of any member who has experienced discrimination or harassment.

 

Monitoring and Review of Policy

Criw Brwd will monitor and review the Equal Opportunuties Policy for every project and production. The Policy will be reviewed every year at the Annual General Meeting.

 

Gwawr Loader                   

Elin Phillips